Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wierzbinku Data publikacji strony internetowej: 2020-10-26. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-18.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie, linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych, część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie. Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie – nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jednym z takich darmowych narzędzi jest OnlineOCR. W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon na numer 63 2611190 w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu. Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej. Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-08. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny dostępności cyfrowej strony internetowej https://bip3.wokiss.pl/wierzbinek/bip.html dla osób niepełnosprawnych – skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w 91,70 %. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marlena Malcer, spsadlno@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 26 12003. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowa-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika znajduje się pod adresem Sadlno 9a, 62-619 Sadlno. Budynek został wybudowany w latach 60 zgodnie z projektem budowlanym. W skład budynku wchodzą: pomieszczenia gospodarcze, sale lekcyjne, wc, kotłownia, pomieszczenia sanitarne, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski. Korytarze i przejścia komunikacyjne połączone z klatkami schodowymi. Budynek posiada 4 wejścia ewakuacyjne znajdujące się na poziomie parteru. Pomieszczenia budynku szkoły są całkowicie wykorzystane na cele związane z działalnością edukacyjno-wychowawczą. Odległość budynku do obiektów sąsiednich: od strony północnej ok.100 m., od strony wschodniej ok. 30m., od strony południowej ok.15m., od strony zachodniej ok. 40m. Budynek jest budynkiem wolnostojącym, trzykondygnacyjnym, a ilość kondygnacji nadziemnych wynosi 2. Budynek stanowi jedną bryłę w kształcie litery L, wyposażony jest w 2 klatki schodowe zlokalizowane naprzeciwko wyjść ewakuacyjnych od strony południowej. Dla zapewnienia komunikacji pieszej zaprojektowano układ chodników okalających budynek szkoły wraz z bezpośrednim dojściem w kierunku drogi wojewódzkiej. Wokół budynku znajdują się parkingi (17 miejsc postojowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych), drogi manewrowe o szerokości jezdni 6,0 m i konstrukcji nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z jednym zjazdami z drogi wojewódzkiej. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną umieszczoną na froncie budynku przy wejściu głównym. Przy wejściach nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych . Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością (po lewej stronie od wejścia głównego). Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie nie posiada informacji głosowych i pętli indukcyjnych. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *